Chi tiết về Tác giả

Hà, Trần Hồng Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RUNG ĐỘNG CHO TÀU THỦY KHI THIẾT KẾ VÀ ĐÓNG MỚI
    Tóm tắt  PDF