Chi tiết về Tác giả

Lê, Nguyễn Khánh Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Kinh tế - xã hội
    BÀN VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC TRỌNG TÀI HÀNG HẢI TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF