Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐỊNH LÝ ÁNH XẠ CO BANACH VÀ SỰ HỘI TỤ CỦA NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN DẠNG

Hoàng Văn Hùng

Tóm tắt


 Xét phương trình sai phân cấp k dạng  (k là số nguyên ), trong đó là một dãy số thực đã cho hội tụ tới giới hạn và là một ánh xạ co chặt từ vào . Tác giả chứng minh rằng nếu phương trình được xét có nghiệm bị chặn thì mọi nghiệm bị chặn của phương trình đó phải hội tụ về điểm bất động duy nhất của ánh xạ .