Tạp chí Khoa học công nghệ Hàng hải, S. 58 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ PHÊ DUYỆT KIỂU CHO ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY THỎA MÃN TIÊU CHUẨN PHÁT THẢI NOX THEO BỘ LUẬT KỸ THUẬT NOX

Nguyễn Huy Hảo

Tóm tắt


Việc kiểm tra, đánh giá và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng khí thải của các động cơ diesel được lắp đặt trên tàu của Việt Nam theo tiêu chuẩn của Bộ luật kỹ thuật NOx là công việc đòi hỏi cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, đây là nội dung mới, liên quan đến việc triển khai của cơ quan đăng kiểm, các cơ quan quản lý tàu và thuyền viên,… từ khi đóng mới cho đến quá trình khai thác tàu. Chính vì vậy rất cần có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể để hỗ trợ việc thực thi, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của Công ước MARPOL 73/78. Nội dung bài báo giới thiệu việc xây dựng quy trình đánh giá phê duyệt kiểu cho động cơ diesel tàu thủy thỏa mãn tiêu chuẩn phát thải NOx theo Bộ luật kỹ thuật NOx.

Toàn văn: PDF