Chi tiết về Tác giả

Bình, Phạm Nguyễn Duy

  • S. 01 (2017) - KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
    THU NHẬN MÀNG SINH HỌC COLLAGEN ĐIỀU TRỊ BỎNG TỪ NGUỒN PHẾ LIỆU CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429