Chi tiết về Tác giả

Công, Nguyễn Văn Trường CBQLGD TP.HCM

  • S. 10 (2018) - HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
    TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429