Chi tiết về Tác giả

Châu, Nguyễn Thị Quỳnh Trường Đại học Văn Lang

  • S. 6 (2017) - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
    ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỦ ĐỨC – PHÒNG GIAO DỊCH LÊ VĂN NINH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429