Chi tiết về Tác giả

Ý, Nguyễn Thị Phương Trường Đại học Văn Lang

  • S. 3 (2017) - QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC
    THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG TỪ KHÓA 1 ĐẾN KHÓA 14
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429