Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thị Dỵ Trường Đại học Văn Lang

  • S. 3 (2017) - QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC
    CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIẢNG VIÊN: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429