Chi tiết về Tác giả

Áng, Nguyễn Văn Trường Đại học Văn Lang

  • S. 01 (2017) - QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC
    CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CHỦ TRƯƠNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429