Chi tiết về Tác giả

Ý, Nguyễn Thị Phương

  • S. 01 (2017) - THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
    VẤN ĐỀ VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG (QUA THAM CHIẾU VỚI HAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM Ở MIỀN BẮC VÀ MIỀN NAM)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429