Chi tiết về Tác giả

Chánh, Nguyễn Ngọc Trường Đại học Văn Lang

  • S. 01 (2017) - KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
    SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429