Chi tiết về Tác giả

Chiến, Lê Phúc Viện sinh học Nhiệt đớiTạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429