Chi tiết về Tác giả

Bảo, Hoàng Chí nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương

  • S. 6 (2017) - HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
    MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VỚI DÂN TRONG TÁC PHẨM "SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC"
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429