Chi tiết về Tác giả

Bảo, Hoàng Chí Hội đồng Lý luận Trung ương

  • S. 4 (2017) - HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
    TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH HỢP LÒNG DÂN
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429