Chi tiết về Tác giả

Bảo, Hoàng Chí Trường Đại học Văn Lang

  • S. 01 (2017) - HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
    VĂN HÓA TRONG CHÍNH TRỊ VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429