Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 5 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TINH GỌN TỔ CHỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Hoàng Chí Bảo

Tóm tắt


Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định chủ trương: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bài viết góp phần làm sáng tỏ một số luận điểm cơ bản về vấn đề quan trọng trên

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429