Chi tiết về Tác giả

Cung, Nguyễn Đình Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

  • T. 1, S. 14 (2013) - 2. SỰ KIỆN – VẤN ĐỀ
    Thoái vốn đầu tư ngoài ngành: Cần thay đổi cả tư duy và hành động
    Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756