Chi tiết về Tác giả

Anh, Trịnh Hữu VASS

  • 9 (393) 2015 - Các bài chính
    Hát đúm của người Thổ và vấn đề giữ gìn, bảo tồn trong bối cảnh hiện nay
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP