Chi tiết về Tác giả

An, Trần Thị VASS

 • 1 (409) 2017 - Các bài chính
  Vốn văn hóa với tư cách là một nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước
  Tóm tắt  PDF
 • 11 (419) 2017 - Các bài chính
  Mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi ở Việt Nam cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI
  Tóm tắt  PDF
 • 12 (420) 2017 - Các bài chính
  Mối quan hệ giữa vốn văn hóa và vốn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi ở Việt Nam cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI (tiếp theo kỳ trước và hết)
  Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP