Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Vũ Quỳnh VASS

  • 3 (399) 2016 - Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV
    Vốn xã hội của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (nghiên cứu trường hợp ba làng nghề ở đồng bằng sông Hồng)
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP