Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Tuấn Đại học Quốc gia Hà Nội

  • 10 (394) 2015 - Các bài chính
    Cộng đồng dân cư địa phương với quá trình xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện nhỏ (nghiên cứu trường hợp xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam)
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP