Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thế VASS

  • 10 (406) 2016 - Các bài chính
    Tác động của Chương trình 135 đến sinh kế của người Mường tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP