Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Phương

  • 6 (294) 2007 - Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV
    Phạm Hồng Thái. Tư tưởng thần đạo và ảnh hưởng của nó trong xã hội Nhật Bản cận-hiện đại
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP