Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Hoàng Ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

  • 9 (405) 2016 - Các bài chính
    Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực cán bộ hội phụ nữ cơ sở (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Hà Nam)
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP