Chi tiết về Tác giả

Anh, Mai Ngọc

  • 8 (332) 2010 - Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV
    An sinh xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP