2 (338) 2011

Mục lục

Các bài chính

Xung đột xã hội - một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Khánh Vinh 3-8
Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Vương Toàn 9-14
Về vai trò của vốn FDI - nghiên cứu so sánh trường hợp Việt Nam và Trung Quốc Tóm tắt PDF
Phạm Sỹ Thành 15-26
Một số ghi chép về ảnh hưởng của L. Tolstoi đối với văn học Việt Nam Tóm tắt PDF
Phong Lê 27-31
“Cây đại thụ của nền sử học Việt Nam” đã ra đi Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Ân 32-36
Về quyền được hưởng thụ những lợi ích và ứng dụng của tiến bộ khoa học qua một số văn kiện quốc tế Tóm tắt PDF
Hoàng Mai Hương 37-44
Về cấu trúc tài chính sau khủng hoảng toàn cầu (nhìn nhận lại vai trò của ngân hàng trung ương) Tóm tắt PDF
Eswar Prasad 45-52

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Tóm tắt PDF
Lý Phương Duyên 53-55

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 56-59

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 60-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP