3 (327) 2010

Mục lục

Các bài chính

Hội thảo quốc gia: “Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam” Tóm tắt PDF
Đặng Xuân Thanh 9-14
Biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Tấn 3-8
Hiện đại hóa văn học Việt Nam trong đối sánh khu vực Đông Á Tóm tắt PDF
Phong Lê 15-23
Nội các Trần Trọng Kim: bản chất, vai trò và vị trí lịch sử Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Tung 24-30
Văn hóa và các lý thuyết phát triển Tóm tắt PDF
Lê Xuân Kiêu 31-36
Tăng Bạt Hổ - cánh tay đắc lực của phong trào Đông Du Tóm tắt PDF
Trần Minh Đức 37-44
“Sự cáo chung của lịch sử” - 20 năm nhìn lại Tóm tắt PDF
F. Fukuyama, 45-50

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Xây dựng và phát triển văn hóa quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Đào Văn Bình 51-53

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
BBT Tạp chí Thông tin KHXH 54-58

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về Thư viện KHXH Tóm tắt PDF
BBT Tạp chí Thông tin KHXH 59-62


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP