12 (396) 2015

Mục lục

Các bài chính

Giới thiệu tập bản đồ cổ quý hiếm của Việt Nam thế kỷ XV Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Trường 3-7
Quan điểm của Talcott Parsons về cấu trúc vai xã hội và vận dụng vào nghiên cứu cấu trúc xã hội của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Tóm tắt PDF
Đặng Thị Minh Lý 8-13
Đánh giá và sử dụng cán bộ ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Công Nhất 14-20
Vận dụng tư tưởng Nhân, Lễ trong “Luận ngữ” của Khổng Tử vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Biện Thị Hương Giang 21-27
Vai trò của phát triển giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế của Singapore giai đoạn 1961-1979 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hường 28-35
Người đồng tính, song tính, chuyển giới tại Việt Nam và vấn đề đổi mới hệ thống pháp luật Tóm tắt PDF
Trương Hồng Quang 36-43
Mối quan hệ giữa bất bình đẳng trong thu nhập, nghèo đói và tội phạm ở các quốc gia (tiếp theo và hết) Tóm tắt PDF
Paul-Philippe Pare, Richard Felson 44-52

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

An ninh phi truyền thống và ảnh hưởng của nó đến xã hội Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Kiên 53-55

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 56-59

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về Thư viện KHXH Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 60-62

Tổng mục lục tạp chí

Tổng mục lục Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội năm 2015 PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 63-70


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP