12 (372) 2013

Mục lục

Các bài chính

Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2013) Tóm tắt PDF
Nguyễn Phú Trọng 3-7
Phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953-02/12/2013) Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thắng 8-18
60 năm Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thắng 19-25
Một số mô hình phát triển trên thế giới xử lý những vấn đề xã hội bức xúc Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Nam 26-32
Định hướng chính trị cho sự phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2011-2020 qua văn kiện Đảng và một số nan đề đặt ra Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thơ, Trương Thị Thu Thủy 33-40
Phát triển kỹ năng dạy học cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà trường quân đội từ góc độ tâm lý - sư phạm Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Công 41-47
Toàn cầu hóa và nền dân chủ xã hội Tóm tắt PDF
Thomas Mayer 48-55

Giới thiệu luận án tiến sỹ KHXH&NV

Vấn đề an ninh con người trong pháp luật quốc tế hiện đại Tóm tắt PDF
Chu Mạnh Hùng 56-58

Đời sống - Tư liệu Khoa học

Đời sống - Tư liệu khoa học Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 59-61

Giới thiệu sách

Giới thiệu sách nhập về Thư viện Khoa học xã hội Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 62

Tổng mục lục tạp chí

Tổng mục lục Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội năm 2013 Tóm tắt PDF
Tạp chí Thông tin KHXH Ban biên tập 63-70


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP