Thống kê

Năm

<< 2019 >>

Các số đã xuất bản 0
Các bài đã xuất bản 120
Tổng số bài nộp 125
Phản biện chuyên gia 85
  Chấp nhận 85 (100%)
  Từ chối 0 (0%)
  Nộp lại 0 (0%)
  Số ngày phản biện 0
  Số ngày xuất bản 0
Người dùng đăng ký 484 (9 mới)
Bạn đọc đăng ký 467 (9 mới)


Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP