Chi tiết về Tác giả

Bình Minh, Từ

 • T. 20, S. 3 (2015) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH SILOXANES MẠCH HỞ TỪ BỤI TRONG NHÀ TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHÍA BẮC, VIỆT NAM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 20, S. 4 (2015) - Bài báo
  ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH LŨY CỦA CÁC CHẤT POLYCLO BIPHENYL TRONG NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH TẠI CỬA ĐẠI, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CHẤT CHẸN BETA TRONG NƯỚC TIỂU SỬ DỤNG KỸ THUẬT LC/MS/MS
  Tóm tắt  PDF
 • T. 21, S. 3 (2016) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO PHƠI NHIỄM CỦA CÁC ESTE p-HIDROXYBENZOAT (PARABEN) TỪ BỤI TRONG NHÀ TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHÍA BẮC, VIỆT NAM
  Toàn văn  PDF
 • T. 22, S. 2 (2017) - Bài báo
  XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LEVOFLOXACIN TRONG DƯỢC PHẨM VÀ NƯỚC TIỂU NGƯỜI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224