Chi tiết về Tác giả

Cao Khai, Le

  • T. 24, S. 1 (2019) - Bài báo
    NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LOẠI BỎ ĐỘ MÀU VÀ TỔNG CHẤT RẮN LƠ LỬNG TRONG NƯỚC RỈ RÁC NAM SƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224