Chi tiết về Tác giả

Bá Thuận, Lê

 • T. 19, S. 4 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU TÁCH ZIRCONI(IV) KHỎI CÁC TẠP CHẤT BẰNG DI-2-ETYLHEXYLPHOTPHORIC AXIT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHÚNG BẰNG ICP-MS
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 4 (2014) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC TẠP CHẤT BẰNG ICP-MS SAU KHI TÁCH NỀN ZIRCONI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT DUNG MÔI VỚI 2-ETYLHEXYLPHOTPHONIC AXIT MONO-2-ETYLHEXYL ESTE
  Tóm tắt  PDF
 • T. 22, S. 4 (2017) - Bài báo
  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG MẪU QUẶNG CHỨA BASTNEZIT, BARIT, FLORIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUỒN PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224