Chi tiết về Tác giả

Anh, Việt

 • S. 5(122) (2015) - TƯ LIỆU
  Việt Nam giữa những nước lớn giai đoạn thuộc Pháp: Trường hợp Hồng Tài Lộc (1882)/Vietnam among big countries in the French domination period: The case of Hồng Tài Lộc (Ang-Chi-Lock) (1882)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8(125) (2015) - TƯ LIỆU
  cứu Việt Nam của Pháp: Một góc nhìn từ tư liệu Hán Nôm / French’s studies on Vietnam: A view from Sino-Nôm documents
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(126) (2015) - TƯ LIỆU
  Việt Nam trong quan hệ Pháp-Trung năm 1884: Một góc nhìn Trung Quốc / Vietnam in the France-China relations in 1884: Viewpoint of a Chinese
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(132) (2016) - TƯ LIỆU
  Ấn đền Trần nhìn từ tư liệu Hán Nôm.
  Tóm tắt  PDF