Chi tiết về Tác giả

Nhàn, Vương Trí

  • S. 7-8 (2014) - CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)
    Mấy cảm nhận về sự khác biệt giữa giáo dục miền Nam và giáo dục miền Bắc/Some thoughts on the educational differences between the North and the South of Vietnam
    Tóm tắt  PDF