Chi tiết về Tác giả

Xuyến, Vũ Thị

  • S. 3(120) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Nguồn hàng và thương phẩm của Quảng Bình trong sự phát triển thương mại Đàng Trong thế kỷ XVI-XVIII/Product sources and merchandise in Quảng Bình Province with the development of trade in Cochinchina during the 16-18th centuries
    Tóm tắt  PDF