Chi tiết về Tác giả

Đăng, Vũ Hải

  • S. 5(94) (2012) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Thực trạng xây dựng thể chế khu vực bảo vệ môi trường biển tại biển Đông/Real situation of building an institution of protecting marine environment in the East Sea
    Tóm tắt  PDF