Chi tiết về Tác giả

Liêm, Vũ Đức

  • S. 1(127) (2016) - TƯ LIỆU
    Người Thái và biển: Quá trình tương tác, quản lý và xác lập chủ quyền biển trong lịch sử Thái Lan/ Thai people and the sea: Maritime interaction and managemect, and the establishment of the sovereignty of territorial waters in Thai history
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4(130) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Tái định vị xứ Đàng Trong trong không gian Đông Á và Đông Nam Á, thế kỷ XVI-XVIII/Connecting networks and orienting politics of space: Relocating Nguyễn Cochinchina between East and Southeast Asia in the sixteenth to eighteenth centuries.
    Tóm tắt  PDF