Chi tiết về Tác giả

Cao, Vĩnh

  • S. 3(62) (2007) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
    Thủy đạo trong Kinh Thành Huế, lý giải theo Phong thủy/Waterway system of Huế moeted citadel with a reference to the precepts of Feng Shui
    Tóm tắt