Chi tiết về Tác giả

Cao, Vĩnh

  • S. 2(79) (2010) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Đặng Đức Siêu, vị Thượng thư Bộ Lễ đầu tiên của nhà Nguyễn/Đặng Đức Siêu, First Minister of Ceremony of the Nguyễn Dynasty
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5(76) (2009) - CỔ VẬT VIỆT NAM
    Chỉ dụ-ngự bút của vua Minh Mạng/The Royal Decree - The Autograph of Minh Mạng Emperor
    Tóm tắt  PDF