Chi tiết về Tác giả

Quang, Võ Vinh

 • S. 9(107) (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Lược khảo văn bản “An Nam quốc thư”/A brief examination on the text of “National letters of Annam”
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9-10 (2014) - TƯ LIỆU
  Tìm hiểu về các sắc phong cho Tân Minh hầu Nguyễn Cư Trinh/Learning about royal ordinances conferred to Tân Minh hầu Nguyễn Cư Trinh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(118) (2015) - TRAO ĐỔI
  Góp phần minh giải văn tự và tên gọi của chiếc bảo ấn truyền quốc “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo”/A contribution to the interpretation of the script and name of the royal seal of “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo”
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(118) (2015) - TƯ LIỆU
  Thêm một tư liệu quý giá thời chúa Nguyễn: Văn bia Chiêu phi Nguyễn Thị Ngọc Liên (do Hương Danh hầu Nguyễn Đăng Thịnh soạn)/Another precious document under the Nguyễn Lords: Epitaph on the tombstone of the royal concubine Nguyễn Thị Ngọc Liên
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(120) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Một loại hình sắc phong thời chúa Nguyễn/A type of royal decree under the reign of the Nguyễn Lords
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(126) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tống Sơn quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Vạn qua sắc phong, lăng mộ và tín ngưỡng thờ phụng ở Huế / Tống Sơn Princess Nguyễn Thị Ngọc Vạn with her tomb, her royal decrees and the cult of worshipping in Huế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(127) (2016) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Về bức quốc thư của Trấn thủ Đàng Trong gởi Công ty Đông Ấn Hà Lan ở Batavia (Indonesia) năm 1626/ Learning about the letter of the governor of cochinchina to the Dutch East India company in Batavia (Indonesia) in1626
  Tóm tắt  PDF  PDF
 • S. 2(136) (2017) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Công nữ Ngọc Tuyên và dòng tộc Nguyễn Cửu làng Vân Dương: Nhìn từ vai trò và công lao to lớn đối với công nghiệp trung hưng của vương triều Nguyễn./Princess Ngọc Tuyên and Nguyễn Cửu family in Vân Dương village: a view on her role and merit in the restora
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(138) (2017) - TƯ LIỆU
  Lầu Tàng Thơ trong các nguồn tư liệu Hán-Nôm./Tàng Thư Lâu in Sino-Vietnamese Nôm character documents.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(148) (2018) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
  Đình Hội lưỡng nguyên Nguyễn Cửu Trường (1805-1853): Bậc danh thần trứ nghiệp triều Nguyễn./Nguyễn Cửu Trường (1805-1853): The prominent mandarin in the Nguyễn dynasty.
  Tóm tắt  PDF