Chi tiết về Tác giả

Vãng, Võ Khắc

  • S. 3(129) (2016) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Dấu ấn của một vị quan thời chúa Nguyễn qua góc nhìn làng xã vùng Huế/The hallmark of a high-rank official under the reign of Nguyễn Lords viewed in Huế villages.
    Tóm tắt  PDF