Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Võ Đinh

  • S. 3-4 (2014) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Tích hợp tri thức: đưa tư duy hệ thống vào thực tiễn biến đổi khí hậu và phát triển tại tỉnh Thừa Thiên Huế/Knowledge integration: Putting systems thinking into climate change and development practice in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF