Chi tiết về Tác giả

Phát (Nguyễn Duy Chính dịch), Trang Cát

  • S. 6(140) (2017) - TƯ LIỆU
    Việt Nam Quốc vương Nguyễn Phúc Ánh khiển sứ nhập cống Thanh đình khảo./ A Study on Vietnam king Nguyễn Phúc Ánh assigning envoy to the Qing court.
    Toàn văn  PDF
  • S. 1(144) (2018) - TƯ LIỆU
    Việt Nam Quốc vương Nguyễn Phúc Ánh khiển sứ nhập cống Thanh đình khảo. (Tiếp theo)/A Study on Vietnam king Nguyễn Phúc Ánh assigning envoy to the Qing court. (The next).
    Toàn văn  PDF