Chi tiết về Tác giả

Chánh, Trần Văn

 • S. 6(83) (2010) - TRAO ĐỔI
  Mấy nhận xét về tên gọi các họ thực vật ở Việt Nam/Some Remarks on Naming Botanical Families in Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(81) (2010) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Từ cách đọc chữ Hán, bàn về một số nhầm lẫn khi đặt thuật ngữ gốc Hán/Basing on Chinese Pronunciation to Discuss Mistakes in Creation of Vietnamese Terms of Chinese Root
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(80) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
  Một số dẫn liệu về cây Trinh nữ hoàng cung/Some Data on Pink Striped Trumpet Lily
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(74) (2009) - TƯ LIỆU
  Danh lục các loài chim ở Việt Nam (Latinh-Việt-Pháp-Anh-Hán)(Tiếp theo và hết)/Nomenclature of Birds in Vietnam (Latin-Vietnamese-French-English-Chinese) (Continued and End)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(73) (2009) - TƯ LIỆU
  Danh lục các loài chim ở Việt Nam [Latinh-Việt-Pháp-Anh-Hán] (Tiếp theo)/Nomenclature of Birds in Việt Nam [Latin-Vietnamese-French-English-Chinese] (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(87) (2011) - TRAO ĐỔI
  Tản mạn về quan điểm, phương pháp và thái độ nghiên cứu sử học/Some Discussion on the Viewpoint, Method and Attitude of Doing Research of History
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(71) (2008) - TƯ LIỆU
  Danh lục các loài chim ở Việt Nam [Latinh-Việt-Pháp-Anh-Hán] (Tiếp theo)/Nomenclature of Birds in Vietnam [Latin-Vietnamese-French-English-Chinese] (Continued)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5(70) (2008) - TƯ LIỆU
  Danh mục các loài chim Việt Nam (Latinh-Việt-Pháp-Anh-Hán)/Nomenclature of Birds in Vietnam (Latin-Vietnamese-French-English-Chinese)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(66) (2008) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Bước đầu khảo sát văn bản các sắc thần ở Việt Nam/A Preliminary Study on the Royal-Recognition Certificates for Deities in Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(95) (2012) - TRAO ĐỔI
  Những bài học thuộc lòng, một thứ văn chương tiểu học của miền Nam trước đây/Texts for learning by heart, a type of literature for Primary education in the South before 1975
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6-7 (2013) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tản mạn nhân vật lịch sử Trần Trọng Kim qua những trang hồi ký/A talk on Trần Trọng Kim, a historical figure, through pages of memoirs
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3-4 (2014) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tổng thuật thói hư tật xấu người Việt/General comments on  bad habits of Vietnamese people
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7-8 (2014) - CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)
  Giáo dục miền Nam Việt Nam (1954-1975) trên con đường xây dựng và phát triển/Education in the South of Vietnam (1954-1975) on the path of  building and development
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7-8 (2014) - CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)
  Giáo dục tư nhân ở miền Nam trước 1975 qua bản Quy chế Tư thục/Private education in South Vietnam before 1975 from the Decree in Private Schools
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7-8 (2014) - CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)
  Chương trình giáo dục và sách giáo khoa thời Việt Nam Cộng hòa/Education programs and textbooks in the Republic of Vietnam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3(120) (2015) - TRAO ĐỔI
  Tản mạn văn hóa tranh luận/Some thoughts on the culture of debate
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(126) (2015) - ĐỌC SÁCH
  Trần Trọng Kim và Việt Nam sử lược / Trần Trọng Kim and Việt Nam sử lược
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2(145) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Huỳ nh Tịnh Của và Đại Nam Quấc âm tự vị./Huỳnh Tịnh Của with Đại Nam QuẤc âm tự vị
  Tóm tắt  PDF