Chi tiết về Tác giả

Dương, Trần Trọng

 • S. 6(89) (2011) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Khảo về văn hiến Đại Việt qua trường hợp Hoàng đế Lê Thánh Tông/Research into Đại Việt civilization through Emperor Lê Thánh Tông’s case
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(90) (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Đinh Bộ Lĩnh-Loạn sứ quân: từ sử liệu tới sử thực/Đinh Bộ Lĩnh-The upheavens of twelve lords: from historical records to real history
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8-9 (2012) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Từ thế giới quan Phật giáo khảo về kiến trúc mandala chùa Diên Hựu thời Lý/Survey on Mandala architecture of Diên Hựu Pagoda under the Lý Dynasty based on Buddhist worldview.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(118) (2015) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
  Khảo cứu tờ bằng Lý Sơn: Văn bản, hiệu điểm và dịch thuật/Research on the royal certificate in Lý Sơn: Writing, punctuation and translation
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9(126) (2015) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Sự thay đổi hệ hình văn học: Trường hợp phú Nôm Phật giáo dòng Trúc Lâm Yên Tử / Paradigm shift in literature: The case of Buddhism “Nôm” Odes in Trúc Lâm Yên Tử Zen sect
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(135) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Nghiên cứu lịch sử, chức năng ấn Sắc mệnh chi bảo (từ độ tụ của sử liệu)/The study of history, function of the seal Sắc mệnh chi bảo (from the convergence of historical documents).
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(138) (2017) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Bản đồ và tri tạo kiến văn địa lý ở Việt Nam thời tiền hiện đại qua mẫu hình nhà Nho hành đạo Nguyễn Huy Quýnh./Maps and geo-literacy in premodern Vietnam: The case of Confucian Nguyễn Huy Quýnh.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1(144) (2018) - VĂN HOÁ - LỊCH SỬ
  Tổng thuật 100 năm nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam./Comprehensive summary of 100 years of studying historical geography of Vietnam.
  Tóm tắt  PDF