Chi tiết về Tác giả

Dương, Trần Trọng

  • S. 2(85) (2011) - TRAO ĐỔI
    Đường Lâm là Đường Lâm nào? (Tìm về quê hương Đại sư Khuông Việt Ngô Chân Lưu)/Where is the Exact Đường Lâm Village?(Tracing the Native Village of Zen Master Khuông Việt)
    Tóm tắt  PDF