Chi tiết về Tác giả

Xuân Phương, Trần Thị

  • S. 5(82) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Bước đầu phân lập và đánh giá một số chủng vị khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Isolating and Evaluating Initially Some Rhizobia Strains which are Symbiosis Inside Root Nodules of Peanuts in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF