Chi tiết về Tác giả

Mai Hường, Trần Thị

  • S. 6(65) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Một số đặc điểm sinh học của Rồng đất ở Nam Đông, Thừa Thiên Huế/Some biological charateristics of green water dragon (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) in Nam Đông, Thừa Thiên Huế province
    Tóm tắt